Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2009

Εγχειρίδια διδασκαλίας της Ισπανικής στο Γυμνάσιο

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας τα συγγράμματα των ισπανικών είναι τα εξής

Βαθμός Ασφαλείας ..................
Μαρούσι 3-9-2009
Αριθ. Πρωτ. 106510/Γ2
Βαθ. Προτερ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ENIAIOΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
1. Διευθύνσεις και Γραφεία Δ.Ε.
2. Γραφεία Σχολικών Συμβούλων

ΠΡΟΣ:
ΚΟΙΝ:

Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι
Τηλέφωνο: 210-3442238
210-3443390
Πληροφορίες: Ε. Ανδρικοπούλου
1. Περιφερειακές Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης
2. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
3. Ο.Ε.Δ.Β
4. Εκδότες και συγγραφείς
συνημμένου πίνακα
ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων της Ισπανικής Γλώσσας για τις Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Γυμνασίου σχολικού έτους 2009-2010.

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 9 παρ. 3 του Ν.Δ. 749/70 (ΦΕΚ 277/70 τ. Α΄)
2. Τα άρθρα 60 και 88 παρ. 5 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/85 τ. Α΄)
3. Τις διατάξεις του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188 τ. Α΄)
4. Την αριθμ. 67962/Γ2/12-6-09 Υπουργική Απόφαση που αναφέρεται στη συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή ελευθέρων βοηθημάτων Ισπανικής γλώσσας Γυμνασίου.
5. Τo πρακτικό με ημερομηνία 6-7-2009 της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την παραπάνω απόφαση για την επιλογή ελευθέρων βοηθημάτων Ισπανικής Γλώσσας Γυμνασίου
6. Την αριθ. 19/2009 πράξη του τμήματος Δ/θμιας Εκπ/σης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
7. Την αριθμ. ΣΤ/5557/19-1-09(ΦΕΚ68 τ.Β΄/21-1-2009) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
8. Τις ανάγκες των μαθητών Γενικού Λυκείου σε διδακτικά βιβλία για το σχολικό έτος 2009-2010

Αποφασίζουμε

Την έγκριση των ελευθέρων βοηθημάτων του μαθήματος της Ισπανικής Γλώσσας των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2009-2010 που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα με την τιμή πώλησης του κάθε βιβλίου:

Α. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

ΣΕΙΡΕΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ


ΤΙΤΛΟΣ, ΕΚΔ. ΟΙΚΟΣ, ΤΙΜΗ, ΕΚΔΟΣΗ

Club Prisma A1, βιβλίο μαθητή + CD AUDIO, Edinumen, 14,90, 2008

Club Prisma A1, βιβλίο ασκήσεων μαθητή, Edinumen, 8,90, 2008

Club Prisma A1, βιβλίο καθηγητή + CD AUDIO, Edinumen, 23,00, 2008

Club Prisma A2, βιβλίο μαθητή + CD AUDIO, Edinumen, 14,90, 2008

Club Prisma A2, βιβλίο ασκήσεων μαθητή, Edinumen, 8,90, 2008

Club Prisma A2, βιβλίο καθηγητή + CD AUDIO, Edinumen, 23,00, 2008

Club Prisma A2/B1, βιβλίο μαθητή + CD AUDIO, Edinumen, 14,90, 2008

Club Prisma A2/B1, βιβλίο ασκήσεων μαθητή, Edinumen, 8,90, 2008

Club Prisma A2/B1, βιβλίο καθηγητή + CD AUDIO, Edinumen, 23,00, 2008


JOVEN.ES Nivel 1, βιβλίο μαθητή + CD AUDIO, Edelsa, 12,90, 2008

JOVEN.ES Nivel 1, βιβλίο ασκήσεων μαθητή + CD AUDIO,Edelsa,7,20, 2008

JOVEN.ES Nivel 1, βιβλίο καθηγητή + CD AUDIO, Edelsa, 20,77, 2008

JOVEN.ES Nivel 2, βιβλίο μαθητή + CD AUDIO, Edelsa, 13,50, 2008

JOVEN.ES Nivel 2, βιβλίο ασκήσεων μαθητή + CD AUDIO, Edelsa,7,50, 2008

JOVEN.ES Nivel 2, βιβλίο καθηγητή + CD AUDIO, Edelsa,20,77, 2008

JOVEN.ES Nivel 3, βιβλίο μαθητή + CD AUDIO, Edelsa, 13,90, 2008

JOVEN.ES Nivel 3, βιβλίο ασκήσεων μαθητή + CD AUDIO, Edelsa, 7,90, 2008

JOVEN.ES Nivel 3, βιβλίο καθηγητή + CD AUDIO, Edelsa, 20,77, 2008


GENTE JOVEN 1, βιβλίο μαθητή + CD, Difusion, 12,10, 2005

GENTE JOVEN 1, βιβλίο ασκήσεων μαθητή + CD, Difusion, 8,00, 2005

GENTE JOVEN 1, βιβλίο καθηγητή + CD, Difusion, 13,00, 2005

GENTE JOVEN 2, βιβλίο μαθητή + CD, Difusion, 12,10, 2006

GENTE JOVEN 2, βιβλίο ασκήσεων μαθητή + CD, Difusion, 8,00, 2006

GENTE JOVEN 2, βιβλίο καθηγητή + CD, Difusion, 13,00, 2006


Uno, dos y… tres! Que facil! 1, βιβλίο μαθητή + CD audio/ROM inter.,Cideb, 16,00, 2007

Uno, dos y… tres! Que facil! 1, βιβλίο καθηγητή, Cideb, 7,50, 2007

Uno, dos y… tres! Que facil! 2, βιβλίο μαθητή + CD audio/ROM inter., Cideb, 16,00, 2007

Uno, dos y… tres! Que facil! 2, βιβλίο καθηγητή, Cideb, 7,50, 2007

Uno, dos y… tres! Que facil! 3, βιβλίο μαθητή + CD audio/ROM inter., Cideb, 16,00, 2007

Uno, dos y… tres! Que facil! 3, βιβλίο καθηγητή, Cideb, 7,50, 2007

Β. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (βασικού επιπέδου)


Γραμματική: Sin duda-Gramatica activa del espanol CD Audio/ROM, Cideb, 16,00, 2009

Lecturas: El Zorro + CD Audio, Cideb, 7,50, 2007

Lecturas: Una estrella en peligro + CD Audio, Cideb, 7,50, 2007

Δεν υπάρχουν σχόλια: