Κυριακή, 27 Ιουνίου 2010

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.5.2010 τ. Α΄).


Το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας κατάρτισης του ενιαίου πίνακα αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2010-2011,

κ α λ ε ί

α) εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού μέχρι 30.6.2010
β) εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν μόρια πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον τελευταίο και τον προτελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ εκάστου κλάδου,
γ) εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν στο συμπληρωματικό πίνακα με μηδενικά μόρια, βάσει της ημεροχρονολογίας κτήσης του πτυχίου τους,

να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων σχολ. έτους 2010-2011.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Όσοι επιθυμούν να διοριστούν ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί κατά το σχολικό έτος 2010-2011 από τον πίνακα αναπληρωτών ανά κατηγορία προϋπηρεσίας (24μηνο, 40% και 30μηνο), σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, θα πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά αίτηση κατά την παρούσα διαδικασία.


Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (ειδικότητες Φυσικών, Χημικών, Βιολόγων και Γεωλόγων), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΤΕ01 και ΔΕ01 της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση για εγγραφή στους ενιαίους πίνακες σχολ. έτους 2010-2011 από τους οποίους θα προσληφθούν οι προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί και θα διορισθούν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί κατά το ίδιο σχολικό έτος.

15. Για τον κλάδο ΠΕ40-Ισπανικής Γλώσσας της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απαιτείται ως τυπικό προσόν πρόσληψης Πτυχίο Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή πτυχίο Τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας με κατεύθυνση Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο αντιστοίχου ειδικότητας ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής ή πτυχίο προγράμματος σπουδών «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (αριθμ. 43140α /Δ2/17-08-2009 (ΦΕΚ 1802/31-08-2009, τ. Β΄) κ.υ.α.).
Όλες οι σχετικές πληροφορίες και έγγραφα βρίσκονται στην Ιστοσελίδα υπουργείο παιδείας διαβίου μάθησης καιθρησκευματων

http://www.ypepth.gr/docs/egkyklios_anaplhrwtwn_2010_2011_100623.zip


Προθεσμία υποβολής ορίζεται από 24-06-2010 μέχρι 02-07-2010.

Σάββατο, 26 Ιουνίου 2010

SICELE: Sistema Internacional de Certificación Español Lengua Extranjera

SICELE: Sistema Internacional de Certificación Español Lengua Extranjera


El SICELE es una iniciativa multilateral de una red de organizaciones de enseñanza de grado superior de países de habla hispana que, junto con el Instituto Cervantes, se comprometen, en un esfuerzo conjunto, a la armonización, la transparencia y la coherencia en el reconocimiento mutuo del dominio de la lengua española a hablantes de otras lenguas.

El sistema vela por que los productos o servicios relacionados con el español como lengua extranjera que ofrecen estas organizaciones se rijan por criterios de calidad y compatibilidad, y estén, a su vez, en consonancia con la utilización de buenas prácticas y los estándares internacionales del sector.

Las organizaciones que forman parte del SICELE se comprometen al apoyo y al reconocimiento de las certificaciones de la competencia lingüística en español que lleven el Sello SICELE. Este marchamo de calidad se otorga en el ámbito del SICELE a los sistemas de certificación que se han sometido a los procedimientos de verificación del cumplimiento de los estándares de calidad SICELE, por los que se guía la gestión de los procesos implicados en los dispositivos de certificación lingüística del español como lengua extranjera o segunda lengua.

El SICELE tiene como principales objetivos los siguientes:

•Incrementar la importancia de la lengua española en el mundo, fomentar el interés en su aprendizaje por parte de estudiantes de todos los países y satisfacer la necesidad que éstos tienen de que su conocimiento sea evaluado mediante servicios de certificación lingüística de calidad.

•Establecer mecanismos de cooperación y coordinación que permitan armonizar internacionalmente criterios para la certificación del conocimiento del español como lengua extranjera o como segunda lengua.

•Desarrollar e implantar procedimientos y herramientas de verificación de la calidad de los sistemas de evaluación certificativa.

•Garantizar el reconocimiento transnacional de las certificaciones de competencia lingüística que porten el Sello SICELE.

•Desarrollar programas de cooperación en materia de formación del profesorado de ELE.

•Implantar sistemas de colaboración, especialmente para desarrollar proyectos de investigación, para la transferencia de conocimientos y tecnologías aplicadas y para la difusión de la actividad propia del SICELE.

La misión del SICELE consiste en armonizar los criterios de gestión de los sistemas de certificación del conocimiento del español a hablantes de otras lenguas, promoviendo y apoyando el uso de buenas prácticas, fijando estándares, verificando su cumplimiento, y facilitando el reconocimiento oficial de los diplomas y certificados que forman parte del sistema, en condiciones de reciprocidad. La visión del SICELE se basa en alcanzar la excelencia, hasta convertirse en referencia internacional, en la gestión de los sistemas de certificación, de enseñanza del español, de formación de docentes y de proyectos de investigación, a través de la reflexión, la mejora continua, el intercambio de experiencias y de conocimientos o buenas prácticas. Estas actuaciones redundarán en beneficio de la comunidad hispanohablante, reforzarán el prestigio de la lengua española y potenciarán su difusión.

Los principales valores en los que se asienta el proyecto son los siguientes:

•Prestigio académico. Lo apoyan y avalan la mayoría de las universidades del mundo hispanohablante.

•Garantía de calidad. Los diplomas y certificados del SICELE se desarrollan y administran a partir de estándares y mediante sistemas de gestión de la calidad.

•Globalidad. La pertenencia al SICELE lleva implícito el compromiso de transparencia, de coherencia y de reconocimiento mutuo de las titulaciones en todos los países de habla hispana.

•Versatilidad. Los exámenes SICELE pueden ser muy diversos en su formato, contenidos y finalidad de uso, pero el Sello SICELE garantiza su solidez académica.

•Unidad y diversidad. El tratamiento de las variedades lingüísticas del español es respetuoso con su diversidad, pero cada examen o sistema de exámenes se adecua a la finalidad del uso de la lengua y a la población candidata a la que va dirigido.

•Sinergia y multilateralidad. Los estándares de calidad y los procedimientos de verificación de su cumplimiento se desarrollan y acuerdan entre las instituciones miembros, lo que supone la aportación de fuentes de conocimiento diversas al SICELE.

•Proyección internacional. La repercusión positiva de la evaluación sobre el resto de las actividades relacionadas con el español como lengua extranjera contribuye a los propósitos de difusión internacional de la lengua y la cultura de los países de habla hispana.

El SICELE cuenta con un Marco lingüístico, desarrollado por el Consejo Académico, y aprobado por el Consejo Ejecutivo y por la Asamblea General, que suscribe la totalidad de los miembros de la red.

Se trata de una declaración de principios e intenciones en relación con el modo en el que, desde el SICELE, se concibe la lengua española, su difusión en el mundo y el tratamiento de las variedades lingüísticas del español en las actividades de enseñanza y evaluación.

Los valores que se declaran a través del Marco lingüístico resultan determinantes tanto para las actividades que se desarrollan en el ámbito del SICELE como para los productos y los servicios que ofrecen las instituciones miembros:

•La lengua española se concibe en el marco del SICELE como el conjunto de todas sus variedades en igualdad de condiciones y sin consideraciones de jerarquía lingüística.

•El español se considera en el marco del SICELE como un patrimonio común que favorece la comunicación, la cooperación y el intercambio de valores.

•El SICELE parte de que las comunidades de habla hispana se han enriquecido con las aportaciones de otras comunidades lingüísticas y culturales, y de que esta fuente de riqueza constituye, a su vez, un motivo de vínculo o refuerzo de vínculos ya existentes con los miembros de otras comunidades lingüísticas y culturales.

•El patrimonio lingüístico común constituye un vehículo para el intercambio y la divulgación de conocimientos, tecnología y hallazgos entre las comunidades científicas o profesionales, y para la creación o el afianzamiento de relaciones comerciales, políticas y diplomáticas.

•La memoria histórica compartida por los países y comunidades hispanohablantes es fuente de enriquecimiento mutuo y constituye un valor susceptible de preservación, digno de ser difundido, como tal, a otras comunidades lingüísticas y culturales.

•La lengua española, patrimonio común de los miembros del SICELE, alberga el valor de su unidad y diversidad como signo de su extraordinaria riqueza.

•El SICELE se ocupa de que los productos o servicios relacionados con la lengua española, ofrecidos por las instituciones miembros, estén avalados por una política de gestión de la calidad a la altura de la exigencia de los estándares que imperan en otras instituciones de alcance internacional. Los usuarios y receptores de estos productos o servicios lingüísticos y culturales encontrarán la posibilidad de reconocimiento compatibilidad y homologación en el contexto internacional actual.

•En el marco del SICELE, se utilizará de manera general la denominación de lengua española o español.

•La lengua española es una lengua de cultura de primer orden, vehículo de importantísimas aportaciones al mundo de la cultura y del pensamiento, objeto de difusión y preservación por parte de las instituciones que forman parte del SICELE, desde una política de calidad.

•El SICELE aspira a que los miembros de otras comunidades lingüísticas y culturales accedan al conocimiento del patrimonio lingüístico y cultural de los países de habla hispana, en toda su riqueza. En el marco del SICELE, los receptores de servicios y productos de las instituciones miembros encontrarán opciones que den respuesta a sus necesidades de comunicación, aprendizaje, formación, reconocimiento o certificación.

El Marco lingüístico determina también el uso de la lengua española en los productos y servicios relacionados con el SICELE respecto a lo siguiente:

•la documentación del SICELE debe expresarse en un español cuidado que utilice los términos mas generales, frecuentes y aceptados por la comunidad SICELE, que facilite la comunicación entre todos sus miembros;

•las instrucciones de los exámenes SICELE pueden estar redactadas acorde con las formas generales aceptadas por la comunidad lingüística correspondiente;

•para la evaluación de la producción oral y escrita se aceptarán las variedades de la fohttp://www.elenet.org/certificacion-espa%C3%B1ol-lengua-extranjera/sicele/rmación en lengua española del candidato

Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2010

JORNADA DE FORMACIÓN

Recibí el siguente mensaje de la Consejería de educación en grecia
Queridos profesores:
En el marco de la colaboración entre A.S.P.E., el I. Cervantes y la Consejería de Educación, tendrá lugar en Atenas una jornada de formación el día 11 de junio. Colaboran con nosotros las editoriales Edelsa, SGEL y SM. Podrán encontrar la inscripción en la página Web de esta asesoría hasta el jueves 10 a las 13.00 horas.

Esperamos que sea de su interés. Saludos,

Mª Carmen Ponce
Asesora de Educación
Embajada de España en Atenas
JORNADA DE FORMACIÓN SOBRE
“ ASPECTOS CULTURALES EN LA CLASE DE E/LE” 11 DE JUNIO

9.00-10.15: “ Vamos a hablar de toros” por J. Leandro Sánchez, asesor de educación en Roma
10.15-11.30: “Salvando distancias, uniendo culturas: análisis del componente sociocultural en la clase de E/LE” por Abel Pérez, asesor de la editorial S.M
11.30- 12.00: Pausa
12.00-12,45: “El uso de temas de cultura y civilización en la enseñanza de E/LE” por dr. Dimitris Drosos, profesor de la Universidad Nacional y Kapodistriaca de Atenas.
12.45-14.00: “Una clase de cultura en español” por Román N. Navarro, asesor de la editorial Edelsa-Varia Lecto
14.00-16.00: Pausa comida
16.00-17.15: “Integración del componente cultural como un recurso para la enseñanza de E/LE” por Carlos Barroso, asesor de la editorial SGEL
17.1 5-18.30 “ Teatro y técnicas teatrales en el aula de E/LE” por Juan Vicente Piqueras, jefe de estudios del I. Cervantes de Atenas
18.30: Entrega de diplomas

LUGAR: Salón de actos del I. Cervantes, Mitropoleos 23
Asesoria de educacion
Asesoria de educacion
solicitud solicitud