Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2013

Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτησh

-δήλωση με την εγκύκλιο του σχολικού έτους
2012-2013


καταθέτουν εκ νέου:

α) μόνο


όσα εκ των βασικών δικαιολογητικών έχουν τροποποιηθεί (π.χ. δελτίο ταυτότητας ή

διαβατηρίου).

Σημειώνεται ότι με τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης, η οποία ενέχει και θέση υπεύθυνης

δήλωσης, είναι δυνατή και η τροποποίηση των λοιπών καταχωρισμένων πεδίων στον προσωπικό

ηλεκτρονικό φάκελο του εκπ/κού (π.χ. πόλη μόνιμης κατοικίας και τηλέφωνο επικοινωνίας).


β)


το σύνολο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών ειδικών κατηγοριών που τους αφορούν,

εφόσον έχει παρέλθει η ισχύς τους, βάσει των κάτωθι αναφερομένων.


Α.


Σε περίπτωση μη προσκόμισης των (υπό τροποποίηση) βασικών δικαιολογητικών, η αίτηση

δεν θα γίνεται δεκτή.


Β.


Σε περίπτωση μη προσκόμισης των συμπληρωματικών δικαιολογητικών ειδικών

κατηγοριών, ο υποψήφιος δεν θα τυγχάνει του αντίστοιχου ευεργετήματος.


2.

Οι υποψήφιοι που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά το σχολικό έτος 2012-2013
οφείλουν να

υποβάλουν:


α)


το σύνολο των βασικών δικαιολογητικών.

β)


το σύνολο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών που τους αφορούν.

Α.


Σε περίπτωση μη προσκόμισης των βασικών δικαιολογητικών, η αίτηση δεν θα γίνεται

δεκτή.


Β.


Σε περίπτωση μη προσκόμισης των συμπληρωματικών δικαιολογητικών ειδικών

κατηγοριών, δεν θα καταχωρούνται τα αντίστοιχα πεδία στον ηλεκτρονικό φάκελο του

υποψηφίου και αυτός δεν θα τυγχάνει του αντίστοιχου ευεργετήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: