Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2009

Κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων του τμ. Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός ΕΑΠ

Από τοΦΕΚ Α 89/2009 (11/06/2009)κατοχυρώθηκαν τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός του ΕΑΠ.

www.et.gr/search_publication_by_date?fek...ease_date=15/06/2009

Αντιγράφω το ΦΕΚ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Αρ. Φύλλου 89
11 Ιουνίου 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
66. Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων
Προγραμμάτων Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Άρθρο 3
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Προγράμματος Σπουδών «Ισπανική Γλώσσα
και Πολιτισμός».
1. Οι πτυχιούχοι του Προγράμματος Σπουδών «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ε.Α.Π., το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.
Β1/736/23.11.1998 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, έχουν την ικανότητα να ασχολούνται με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπως:
α) η διδασκαλία της ισπανικής γλώσσας στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά,
β) η έρευνα σε διάφορους κλάδους της ισπανικής γλώσσας και του πολιτισμού,
γ) η μετάφραση κειμένων διαφόρων ειδών του γραπτού λόγου που απαιτείται σε χώρους εργασίας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
2. Οι πτυχιούχοι του Προγράμματος Σπουδών της παρ. 1 έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης σε φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που αξιοποιούν την ισπανική γλώσσα και τον πολιτισμό. Οι πτυχιούχοι που προσλαμβάνονται στους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα απασχολούνται, με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ως:
α) καθηγητές της ισπανικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύμα−τα (Α.Ε.Ι.) και στα Διδασκαλεία / Κέντρα Ξένων Γλωσσών
που τυχόν λειτουργούν σε αυτά, καθώς και γενικότερα στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά,
β) επιστήμονες που προάγουν τη γνώση σχετικά με την ισπανική γλώσσα και πολιτισμό και
γ) ειδικοί επιστήμονες στη μετάφραση κειμένων χρήσιμων στη δημόσια διοίκηση, στον ιδιωτικό τομέα, σε διεθνείς οργανισμούς και σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 22 Μαΐου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: